Privacy policy

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van u privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Bij Eva Veterinaire Acupunctuur kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden die u actief verstrekt bijvoorbeeld via e-mail, correspondentie en telefonisch. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

DE PLICHTEN VAN Eva Veterinaire Acupunctuur:

Eva Meininger van Eva Veterinaire Acupunctuur is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de zij als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinde verzameld:
 • Voor zorgverlening aan uw (huis)dier;
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Ik verplicht mij ertoe vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegden toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 5 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moet blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een e-mail naar eva@evadierenacupunctuur.nl kenbaar maken aan Eva Veterinaire Acupunctuur.

VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Ik, Eva Meininger, heb de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heb. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk, of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist).

Cookies

EvaDierenAcupunctuur.nl maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt. EvaDierenAcupunctuur.nlgebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Volgens de wet mogen wij deze cookies op uw apparaat opslaan.

Wij delen nimmer enige informatie met derden zonder uw expliciete toestemming. Uw privacy is gewaarborgd.

VRAAG OF KLACHT

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie ik gegevens deel of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medische dossier van uw (huis)dier? Neem dan contact op via eva@evadierenacurpunctuur.nl